About

 

Wedstrijd

De Cinebuzz wedstrijd is gericht tot alle Belgische bioscoopbezoekers en geeft hen de mogelijkheid om 1 jaar gratis cinema te winnen !  Hetzij 1 bioscoopticket gedurende 52 weken. 
Van geluk gesproken ...

Reglement

1.
Het bedrijf N.V. Brightfish, met maatschappelijke zetel op de Kampioenschaplaan 1, 1020 Brussel, organiseert van 25/06 tot 22/07/2014 de ‘Cinebuzz’ wedstrijd.
In de prijzenpot: ‘één jaar gratis bioscoop’ à rato van 52 weken x 1 ticket.
De prijzen kunnen in geen geval worden omgeruild, noch in contanten worden omgezet.
Het gaat om een volledig gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting. Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt onderhavig wedstrijdreglement volledig met inbegrip van eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld, door overmacht noodzakelijk bleken. Deelnemers worden in de mate van het mogelijke van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. 

2. 
De wedstrijd staat open voor elke inwoner van België die minimaal 18 jaar oud is. Worden van deelname aan de wedstrijd uitgesloten: de organisatoren van de wedstrijd, alle directe en indirecte medewerkers van de organisatoren en iedereen die deze wedstrijd mee uitwerkte. Hun gezinsleden, familieleden in de eerste graad en huisgenoten mogen evenmin aan de wedstrijd deelnemen.  

3.
Wie aan de wedstrijd wil deelnemen, moet het formulier op de website (www.coca-colasummermovies.be) invullen en de wedstrijdvragen correct beantwoorden. In het daartoe bestemde lege veld vullen deelnemers ook hun antwoord op de schiftingsvraag in. Daarna klikken ze op het icoontje ‘Verzenden’ om het formulier door te sturen.
Geldig deelnemen en kans maken op een prijs kan enkel via de hierboven beschreven procedure.   Deelnemen aan deze wedstrijd kan dus enkel via onze website. Geen enkel (zelfs correct) antwoord dat via de post of een ander communicatiekanaal werd doorgestuurd, wordt bij de toekenning van de prijzen in aanmerking genomen.
Iedere deelnemer kan slechts één formulier invullen. Deelnemers moeten op elk moment hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen, zodat de organisator die kan controleren en eventuele misbruiken kan bestraffen.
Enkel met volledig ingevulde, leesbare formulieren met de correcte antwoorden die ons vóór 22/07/2014 via internet bereiken, wordt bij de aanduiding van de winnaar rekening gehouden.
Wie deze wedstrijd wil winnen, moet de verschillende filmfragmenten in de Cinebuzz wedstrijdvideo in de juiste chronologische volgorde plaatsen. Bovendien moet de schiftingsvraag tot op de honderdste van een seconde nauwkeurig correct worden beantwoord.
Indien geen van de deelnemers een correct antwoord doorstuurde, wordt hij/zij wiens antwoord het correcte timing het dichtst benadert tot winnaar van de wedstrijd uitgeroepen.
De beslissing van de organisator omtrent de winnaars is onherroepelijk en definitief.
De deelnemers beseffen en aanvaarden dat de mogelijkheid om een prijs te winnen afhangt van hun snelheid en hun intellectueel vermogen om de gestelde vragen correct te beantwoorden. 

4.
De winnaar van de wedstrijd wordt vanaf 29 juli 2014 op de hoogte gebracht in een mailtje naar het op het deelnameformulier vermelde e-mailadres. Is dat e-mailadres intussen niet langer bereikbaar of wordt dat door de deelnemer niet langer gebruikt, dan moet die de organisator daarvan via e-mail verwittigen. 

5. 
Deze wedstrijd staat onder toezicht van Meester Luc INDEKEU, gerechtsdeurwaarder in 1190 Brussel. In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of geschillen kan Meester Luc INDEKEU alle beslissingen nemen die nodig zijn om een vlot verloop van deze actie te waarborgen. Tegen zijn autonome beslissingen is geen beroep mogelijk. Elke situatie die niet in dit wedstrijdreglement werd voorzien, wordt aan de gerechtsdeurwaarder voorgelegd. Zijn beslissingen zijn definitief.

6.
De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, onkosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd of de toekenning van de prijzen.
Aangezien de winnaar uitsluitend wordt aangeduid op basis van een computergestuurd proces, beseffen en aanvaarden de deelnemers dat de organisator geenszins verantwoordelijk kan worden gesteld voor problemen met het netwerk, noch voor het verlies of het laattijdig doorsturen van gegevens, noch voor technische storingen op internet of bij de service providers die de wedstrijdformulieren doorsturen en/of de website hosten.
Indien de wedstrijd (gedeeltelijk) moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken om redenen buiten de wil van de organisator om, kan die in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld. 

7. 
De gegevens van deelnemers kunnen in een databank worden opgeslagen en indien nodig worden gebruikt om de prijs aan de winnaar te kunnen bezorgen. De gegevens kunnen door de naamloze vennootschap Brightfish eveneens voor commerciële en publicitaire doeleinden worden gebruikt. Beheerder van het gegevensbestand: de naamloze vennootschap Brightfish, met maatschappelijke zetel op de Kampioenschaplaan 1, 1020 Brussel. Deelnemers kunnen hun gegevens inkijken en wijzigen, en kunnen zich verzetten tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. In het kader van de wet van 8 december 1992 tot  bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, hebben deelnemers het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens,   inzage in en wijziging van hun gegevens te vragen.
De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden. Door het indrukken van de knop ‘verzenden’ om persoonlijke gegevens door te sturen, erkennen deelnemers echter dat het doorsturen van informatie via internet nooit risicoloos is. Enige schade voortvloeiend uit het gebruik van persoonlijke gegevens van deelnemers door buitenstaanders kan nooit op de organisator worden verhaald. 

8.
DDeelname is strikt persoonlijk. Deelnemers kunnen nooit onder verschillende gebruikersnamen of voor rekening van andere deelnemers meespelen. In het geval van meervoudige deelnames – met name vanop verschillende e-mailadressen, onder verschillende identiteiten of met behulp van andere technieken om zich meerdere malen te registreren – worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd. 

9.
Hebben twee deelnemers hetzelfde winnende resultaat, dan duidt Meester Luc INDEKEU de winnaar via loting aan en deelt dat resultaat mee aan de organisator.